İslam Metafiziğinde Tanrı ve İnsan

İslam Metafiziğinde  Tanrı ve İnsan

Sufiler insanı anlatmak için ibnü’l-vakt, yani “vaktin oğlu” demişlerdi. Önemli bir düşünceyi içeren bu ifadenin, çağımızda geçmişten ve gelecekten soyutlanarak yaşadığı anda hapis kalmış ve bu anın dışındaki her şeyi önemsiz sayan insanı anlatacağını hiç düşünmemişlerdi herhalde. Çağdaş insanı...

Zamanın Kıymeti / İslam Alimlerinin Gözüyle

Zamanın Kıymeti / İslam Alimlerinin Gözüyle

Sahip olduğumuz en büyük nimetlerden biri olmasına rağmen, en kolay harcadığımız şey hiç şüphesiz ki zamanımızdır. Elinizdeki eser, kum saati misali her gün eksilmeye yüz tutan hayatımızı en iyi şekilde verimli kılmanın yolunu aydınlatan bir meşale gibidir. Bunu yaparken de, hayatlarını en güzel...

Türlerin Efendisi ve Kamil Tabiat Anlayışı

Türlerin Efendisi ve Kamil Tabiat Anlayışı

İslam Felsefesi’nin Meşşâilik’ten sonra ikinci büyük kolu olan Hermetik-İşrakî felsefe hakkında, gerek metot gerekse terminoloji bakımından belki de daha orijinal bir felsefe olmasına rağmen, yeterli bir çalışmanın yapıldığını söyleyemeyiz. Bu kitap, adı geçen ekolün iki önemli kavramı olan Türün...

İdeal Devlet

İdeal Devlet

Farabi'ye göre İslam'ın çeşitli anlaşılma biçimleri veya anlaşılma seviyeleri mevcut olabilir ve nitekim de mevcuttur. Bu seviyelerden biri, onu üzerinde hiçbir ciddi zihinsel, akılsal işlemde bulunmadan gelenekçilerin savundukları biçimde olduğu gibi harfi harfine almak ve anlamaktır. Bu, sokaktaki...

Ebu'l-Ala El-Ma'arri

Ebu'l-Ala El-Ma'arri

"Voltaire, Jean Jacques Rousseau gibi filozofların ortaya çıktığı dönemde Avrupa'da Hıristiyanlığın gücünü yitirdiği ve insanlar arasında fikir kargaşası meydana geldiği, bunun sonucu olarak da ilim ve bilginin olağanüstü ilerlediği bilinmektedir. İsimleri anılan filozoflar ve onların benzerleri...

Nasirüddin Tusi'de Varlık ve Uluhiyyet

Nasirüddin Tusi'de Varlık ve Uluhiyyet

Elinizdeki kitapta XIII.yüzyılın önde gelen filozof ve ilâhiyatçılarından Nasîrüddin Tûsî’nin varlık ve ulûhiyyet düşüncesi incelenmektedir. Bu bağlamda düşünürün Arapça ve Farsça kaleme aldığı eserlerinden hareketle varlık, mahiyet, varlık-mahiyet ayırımı, varlık alanları, yokluk, hal teorisi,...

Nasirüddin Tusi'nin Ahlak Felsefesi

Nasirüddin Tusi'nin Ahlak Felsefesi

Bu çalışmada Nasîrüddin Tûsînin ahlâk felsefesi onun konuya ilişkin bütün eserlerinden hareketle etraflıca incelenmeye çalışılmaktadır. Kitapta incelenen temel sorunlar, Tûsî nin ilimler tasnifinde ahlâk ilminin nerede yer aldığı, felsefe ile ahllâk arasında ne tür bir ilişki kurulduğu, nefis...

Muhammed İkbal'in FelsefesindeTanrı İnsan ve Kainat

Muhammed İkbal'in FelsefesindeTanrı İnsan ve Kainat

Muhammet İkbal, bir filozofun, derinliği ile duygusallığına ve bir şairin engin hayal gücüne sahip biridir. Bu çalışma, ikbal'in tanrı, insan ve kainat anlayışındaki felsefi nitelikleri açıkça ortaya koymayı ve Batı düşüncesinden etkilense bile, bu düşüncelerden ayrıldığı çizgiler ve farklılıkları...

Yaşar Nuri İle Birlikte Yeniden Kur'an'a

Yaşar Nuri İle Birlikte Yeniden Kur'an'a

Paylaşma çağrısı, ihtiyaçtan değil aşktan ve sevgiden kaynaklanır. Paylaşmak, alanların değil verenlerin, hamların değil, olgunların işidir. Paylaşmak, dedikoduyla, sloganla değil; fedakârlıkla, çileyle, "ilk adımı" atmakla olur.Yaşar Nuri Öztürk'ü, yaşadığımız coğrafyada ve tüm dünyada paylaşılması...

İslam Felsefesinin Kaynakları

İslam Felsefesinin Kaynakları

Dergah Yayınları, Çağdaş İslam Düşüncesi Dizisi'nde tercümesini yayınladığı bu kitaba "İslam Felsefesinin Kaynakları"isminin verilmesini uygun görerek tarihi vakıaya uygun hareket ettiği inancındadır.

İslami Benliğin İçyüzü

İslami Benliğin İçyüzü

Felsefî bir anlatımla kaleme alınan delinizdeki eserin dikkatli incelenmesi sonucunda çok faydalı olacağı inancındayız. Çünkü İkbal’in her mısraı ciltler dolduracak manalarla yüklüdür. Zaten bundan dolayı eserleri şerh edilmiştir.Dr. Ali Yükselİkbal’in Arapçası da kuvvetli. İlmi, irfanı, kudret-i...