Arapça Mülteka

Arapça Mülteka

Mülteka el-Ebhur, fıkhi meselelerde sorularınıza cevap bulacağınız en güvenilir kaynak eserin Arapça baskısıdır.

Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri

Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri

Fıkıh ve Fıkıh Tarihi İncelemeleri adını taşıyan bu eser,İbrahim Kafi Dönmez'in akademik yazılarından oluşan üç kitaplık derleme serisinin ikincisini oluşturmaktadır. Yazar makale,ansiklopedi maddesi ve tercüme şeklinde füru-i fıkıh ve fıkıh tarihi alanlarına kazandırdığı bu yazılarda,"Temel...

Gayeci İçtihat Metodunun Gelişimi

Gayeci İçtihat Metodunun Gelişimi

Fıkıh Usulu'nün imkanlarının tartışıldığı günümüzde, makasıdi içtihadın, bağlı bulunduğu disiplin içerisinde ve bağlamında ortaya konulması, bilimsel anlamda bu imkanlara ışık tutacak ve daha sağlıklı yaklaşımların ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır. Bu, aynı zamanda hem usül hem de füru...

Fıkhu's-Sire Rasulullah'ın s.a.v. Hayatından İmani Dersler

Fıkhu's-Sire Rasulullah'ın s.a.v. Hayatından İmani Dersler

Gayemiz:* Yüce Kur'an'a ve sahih sünnet'e dönmek. Kur'an ve sünneti bu ümmetin selefinin (sahabe-tabiün-etbauttabin) anladıkları ölçülerle anlamak, hayatın her sahasına Kur'an ve Sünneti hakim kılmak. Bu konuda Allahü Teala'nın şu ayeti bize yol göstermektedir: "Hidayet kendisine tebliğ edildikten...

Hallu'l Meakid Tercümesi (3 Cilt Takım)

Hallu'l Meakid Tercümesi (3 Cilt Takım)

Öncelikle medreselerde yüzyıllardan beridir ders kitabı olarak okutulan böyle bir kitabın medrese öğrencilerine ve ilahiyat fakültesindeki talebelerin istifadesine sunduğum için gerçekten mutluyum. Zira bu kitabın Türkçeye kazanılması için, benden yüzlerce kişi talepte bulunmuştur. Bu taleplerine...

Fıkıh Usulü, İslam Fıkhında Deliller ve Yöntem

Fıkıh Usulü, İslam Fıkhında Deliller ve Yöntem

Her usul çalışmasında olduğu gibi Fıkıh Usulü çalışmasında da bir usul vardır. O da istikrâ yöntemidir/ tümevarım yöntemidir. Yani dinin bütünlüğünde fıkhın taranması ile var olan asılları, kuralları, yöntemleri keşfetme yöntemidir. Zira usul çalışmasını yapanlar usul koymazlar, var olup da...

İslam'da Ahlak'ın Şartı Kaç

İslam'da Ahlak'ın Şartı Kaç

Neden böyle bir başlık? İslamda Ahlakın Şartı Kaç? da ne demek? Bir Müslüman için imanın şartı ve İslamın şartı vardır ve bunlar asırlardır bilinmektedir; fakat ahlakın şartı diye birşey yoktur, Durup dururken bu nereden çıktı?Bu kitabın ana başlığı haklı olarak hemen bu ve benzeri soruları akla...

Fıkıh Usulünde Ta’lil Tartışmaları

Fıkıh Usulünde Ta’lil Tartışmaları

Çalışmamızda şer‘î illetin farklı tanım ve tasavvurlarından kaynaklanan usul-i fıkıh’taki ta‘lîl tartışmaları iki ana başlık altında ele alınmaktadır. Bunlardan biri, kavramsallaşma öncesi dönemde ta‘lîl. Diğeri kavramsallaşma sonrası dönemde ta‘lîl. İlk başlık altında sahâbe, tabiîn ve dört mezheb...

Farklı Bakış Açılarıyla İrtidat Suçu ve Cezası

Farklı Bakış Açılarıyla İrtidat Suçu ve Cezası

Günümüzde, İslâm fıkıh literatüründeki birçok görüş ve içtihat yeniden tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda en çok tartışılan meselelerden biri de fukahânın irtidat (İslâm’dan/dinden çıkma) cezası ile ilgili görüşleridir. Bilindiği gibi klasik dönem fukahâsının kahır ekseriyeti, irtidatla ilgili...

Hayat Fıkıh ve Dinamizm

Hayat Fıkıh ve Dinamizm

Bu eser okunulduğunda; zaman,durum hâl ve şartlara          bağlı birçok fetvanın değiştirilmesi gerektiği,İnsanların hepsinden aynı derecede dini hassasiyet beklemenin zorluğu,Dinin temel ilkelerine dayanan ama dayatıcı olmayan bir üslupla maksadı gerçekleştirilen hayatın içinden bir din söylemi...