Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Finansal İstikrar Sorunu

Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Finansal İstikrar Sorunu

“Finansal piyasalar; kurumlar ve finansal altyapıdan oluşan finansal sistemin istikrarı, malların, hizmetlerin ve sermayenin hareketliliği ve ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği açısından büyük öneme haizdir.”Konunun kurumsal çerçevesinin incelendiği bu çalışmada, özellikle yükselen piyasa...

Kalkınmanın Finansmanı

Kalkınmanın Finansmanı

Bu kitap 'kalkınma' olgusunu geleneksel olarak bilimsel ve teorik yönden ele almakla birlikte; aynı zamanda işadamlarına, yerel yöneticilere, kamu finansmanı ile ilgilenen bürokratlara, finans sektöründe çalışanlara, finansal danışmanlara, kısacası yapılacak yatırımları olan, gerçekleştirmek...

Yatırım Modelleri

Yatırım Modelleri

Bu kitap, özellikle finans teorisinde ve pratiğinde kullanılan modern modelleme tekniklerine bir giriş niteliğindedir. Menkul kıymetler ile türev ürünlerin fiyatlamasında kullanılan modeller, normal olasılık dağılımı perspektifinden ve basitleştirilmiş bir matematik notasyonuyla okuyucuyla...

Bankacılıkta Kredi Tahsisi

Bankacılıkta Kredi Tahsisi

Kitap, bankalardaki kredi tahsis sürecini müşteri ziyareti öncesinden başlayarak, istihbarat, mali analiz, tahsis değerlendirmesi ve izleme gibi temel yönleri ile ele almakta, süreç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen profesyonellere ve genç bankacılara yol göstermektedir. Konunun, teknik ve...

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açıklaması

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açıklaması

Kamu mali yönetim sistemimiz 5018 sayılı Kanunla düzenlenmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle 9 Haziran 1927 tarihinden itibaren uygulanmakta olan 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunun yürürlükten kalkmış, bu Kanunun öngördüğü mali sistem de sona ermiştir. 5018 sayılı Kanun dünyadaki gelişmelere...

Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri

Bankacılık Krizlerinin Erken Uyarı Sinyalleri

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 1994 ve 2000 yıllarında yaşanmış olan bankacılık krizlerinin erken uyarı sinyallerini belirleyerek ileride meydana gelebilecek olası bir bankacı­lık krizini önceden tahmin edebilmektir. Söz konusu amaca MARS yöntemi kullanılarak elde edilen bir model ile ulaşıl­maya...

Konsolide Finansal Raporlama

Konsolide Finansal Raporlama

• Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Genel Bakış• Tam Set ve Kobi'ler Açısından Uluslararası Finansal Raporlama Standartları• İşletme Birleşmeleri• Müşterek Anlaşmalar• İştiraklerdeki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi• İş Ortaklarındaki Yatırımların Muhasebeleştirilmesi• Konsolide...

Genel Bankacılık

Genel Bankacılık

Bu kitap, bankacılık sektörünü kolay anlaşılır sade bir dille anlatmayı amaçlamaktadır. Dünyada ve Türkiye’deki bankacılık anlatılmakla birlikte, Özellikle ülkemizde faaliyette bulunan Bankaların müşterilerine, çeşitli alternatif kanallardan sunduğu tüm güncel ürün ve hizmetler ile sunum biçimleri,...

Maliye Politikası

Maliye Politikası

GELENEKSEL İKTİSADİ EKOLLERDE DEVLET ANLAYIŞIMALİYE POLİTİKASININ DOĞUŞU VE GELİŞİMİ: KEYNESYEN İKTİSATMALİYE POLİTİKASINA YÖNELİK TEPKİLER: NEO-LİBERAL YAKLAŞIMLARNEO-KEYNESYEN İKTİSAT: MAKROEKONOMİYE MİKRO TEMELLERMALİYE POLİTİKASINDA ROL ALAN MALİ KURUMLARMALİYE POLİTİKASININ AMAÇLARI ARAÇLARI VE...