Hadis Araştırmaları

Hadis Araştırmaları

Günümüzde hem Batı’da hem İslâm dünyasında, hadisler üzerinde yoğuntartışmalar sürdürülmektedir. Öte yandan akademik çevreler başta olmaküzere değişik ortamlarda, klasik hadis külliyatı ve Hadis Usûlü’nün,çağdaş bilimler doğrultusunda yeniden gözden geçirilip eleştirilmesi,yeni hadis tenkidi ve...

Hadislerde Hilim (Yumşak Huyluluk)

Hadislerde Hilim (Yumşak Huyluluk)

Hicri 3. asırda Bağdat’ta bir hadis âlimi, sıra dışı bir projeye imza atarak dikkatleri üzerine çekmiştir. İbn Ebi’d-Dünyâ adıyla şöhret bulmuş bu zât, sayısı 200’ün üzerine çıkan müstakil kitapçıklar halinde ele aldığı konu başlıklarında önemli bir kısmı başka kaynaklarda geçmeyen hadis-i...

İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri (2 Cilt)

İmam-ı Azam Ebu Hanifenin Rivayet Ettiği Ahkam Hadisleri (2 Cilt)

İmam-ı Azam Ebû Hanîfe’nin mezhebinin delillerinin Kütüb-i Sitte imamlarına veya bazılarına muvâfakat ettiği hadisleri içeren bu eserin (Ukûdü'l-Cevâhiri'l-Münîfe) müellifi, son asırlarda yetişmiş en büyük hadis hâfızlarından Seyyid Muhammed Murtazâ ez-Zebîdî (ö. 1205/1791)’dir. Hadis, fıkıh, lügat,...

Hadislerde Cimrilik ve Cimriler

Hadislerde Cimrilik ve Cimriler

Elinizdeki eser el-Hatibu'l Bağdadi'nin Arap edebiyatı alanındaki ilgisne ışık tutmaktadır. Bu kitapta, cimrilik hakkındaki hadisi şerifler ve büyüklerin sözleri yanı sıra, Arap edebiyatı tarihinde cimrilikle ünlenmiş meşhurların haberleri ve şairlerin cimrilik ve cimriler hakkındaki hicvedici...

Hadislerde Koruyucu Hekimlik

Hadislerde Koruyucu Hekimlik

Sağlık, Allah Teâlâ'nın insana bahşettiği büyük bir nimettir. Bu nimetin kıymetini bilmek ve onu korumak gerekir. "Kendi kendinizi tehlikeye atmayınız!", "Yiyiniz, içiniz fakat israf etmeyiniz!" âyetleri, sağlığı korumanın lüzumuna işaret eden ilâhî emirlerdir. İnsanlardan çoğunun, sıhhat ve boş...

Hadis Elkitabı

Hadis Elkitabı

Böyle bir kitaba gençlik yıllarımda ne kadar da çok ihtiyaç hissetmiştim! Bir elimde Kuran vardı ve ben öbür elime de derli toplu bir hadis kitabı almak istiyordum. Her zaman ve her yerde okumak, sevgili Peygamberimin bana neler söylediğini bilmek ve tavsiyelerini hayatıma uygulamaktı niyetim. Onu...

Sahih-i Buhari (Ciltli) (Metinli) (İthal)

Sahih-i Buhari (Ciltli) (Metinli) (İthal)

Size ayetlerimizi okuyan, sizi arındıran, size Kitap ve Hikmeti öğreten, bilmediğiniz şeyleri de size öğreten içinizden bir Peygamber gönderdik.(Bakara 151)Sen onların aralarında iken, Allah onlara azap etmez.(Enfal 33)El-Camiu's-Sahih, yalnız sahih hadisleri toplama amacı ile hazırlanan ilk...

Sünneti Anlamada Yöntem

Sünneti Anlamada Yöntem

Yazar bu problemin çözümünde, üzerine düşen görevi yerine getirmek için, böyle bir eseri kaleme aldığını söylemektedir. Bu kitap Mısır'da yayınladıktan sonra büyük bir ilgiyle karşılanmış, eleştiri ve takdirleri üzerinde toplamıştır.Kardavi, kitabında, sünnet karşıtlarını eleştirdiği gibi;...

Sahih İtikad Hadisleri (4 Cilt) & El-caddetu’l-Beyda

Sahih İtikad Hadisleri (4 Cilt) & El-caddetu’l-Beyda

Şüphesiz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bütün sahih hadisler akideyi ilgilendirir. "Câddetu'l-Beydâ Fi'l-Ahadîsi'l-Ciyâd Min Kutubi's-Sunneti'l-Mudâ/Parlak Sünnet Kitaplarından Ceyyid Hadislerde Aydınlık Cadde" adını verdiğim bu çalışmada; din, iman, İslam, tevhid, sünnete ittiba...