İslam Ticaret Hukukunda Teslim Tesellüm (Kabz)

İslam Ticaret Hukukunda Teslim Tesellüm (Kabz)

Kabz; piyasada geçerli olma, tasarrufta bulunma gücü, bir şeyi elle tutup alma, bir meblağı hesaba kaydetme, bir şeyi teslim alarak onda tasarrufta bulunma imkânını elde etmektir.Kabzın tanımı ve nasıl gerçekleşeceği konusunda merkeze alman Hz. Muhammed (s.a.v)’in hadisleri ve klasik dönemlerdeki...

İslam Hukukunda Hısımlık Nafakası (1.hamur)

İslam Hukukunda Hısımlık Nafakası (1.hamur)

İnsan hayatının kendisine bağlı bulunduğu ve ana hatlarıyla iâşe, giyim ve mesken ihtiyaçlarıyla bunlara yakınlığı olan diğer zarurî şeylerin ifadesi için kullanılmış "nafaka" her devirdeki önemini günümüzde, fertlerin yetiştikleri muhiti, âilelerini, hısımlarını terk ederek uzak ülkelerde...

İslam-Osmanlı Hukuku

İslam-Osmanlı Hukuku

Elinizdeki eser mezhepler arası mukayeseli ve teorik olarak İslam hukukunu değil, yaklaşık bin yıl kadar çeşitli devletler tarafından uygulanmış olan Hanefi mezhebinin görüşleri ve özellikle Osmanlı uygulaması esas alınarak kaleme alınmıştır. Birinci el kaynaklara müracaat edilerek tamamen orijinal...

Anahatlarıyla İslam Hukuku

Anahatlarıyla İslam Hukuku

İslâm, Allah ile kullar arasındaki münasebetleri tanzim için gönderilmiş en son dindir. Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (sas) gelen bu Din; Kur’an ve Sünnet’e dayanmaktadır. Bu iki kaynaktan nebean eden İslam Hukuku, asırlardır kendisine mensup farklı coğrafi bölgelerdeki insanların hem dünya hem de...

İslam Hukukunda Gaye Problemi Zaruriyyat-Haciyyat-Tahsiniyyat

İslam Hukukunda Gaye Problemi Zaruriyyat-Haciyyat-Tahsiniyyat

İslam, hükümleri vaz ederken mutlaka insanın yararına olmak üzere bir takım gaye ve hedefleri gözetmiş, gerekçesiz ve amaçsız hiçbir hüküm bina etmemiştir.İslam Hukuk literatüründe kanun koyucunun vaz ettiği hükümlerde gözettiği bu gayelerin tesbiti çalışmalarına kısaca. "Makasıdu'ş-Şeria"...

İslam Hukuku'na Göre Ailede ve Toplumda Kadın

İslam Hukuku'na Göre Ailede ve Toplumda Kadın

Kitaptan Bazı Başlıklar:-Tarih boyunca kaın hakları-Günümüzde kadın-İslam’da kadın-Evlenmede hürriyet-Kız isteme ve nişan-Evlenecek kadın ve erkekte aranacak özellik-İslam ailesinde kadının yeri-Boşanmada kadına tanınan haklar-Kadın ve miras hakları -Kadın tahsil hakkı-Kasdın ve askerlik-Kadın ve...

Mısır'da Kanunlaştırma Hareketleri & 19. Yüzyıl Örneği

Mısır'da Kanunlaştırma Hareketleri & 19. Yüzyıl Örneği

Çalışmamız, İslam hukukunun günümüzde uygulanabilirliğinin bir yolu olarak fıkhın kanunlaştırılması düşüncesini savunanların tezlerine destek olabilecek veriler içermekte, öte yandan Mısır’daki kanunlaştırmaların, uyanış çağını yaşayan fıkha, nasıl bir katkı sağladığını da ortaya koymaktadır.

İslam'da Tüketici Hakları

İslam'da Tüketici Hakları

İslâmiyet tam ve bütünleştirici bir hayat düzeni ortaya koymaktadır. İslâm dininin emir ve yasakları yakinen incelendiğinde ilâhî sistemin adalet prensibini nasıl yaygın bir temel esas olarak getirdiğini kolayca görürüz. Bu prensip sosyal hayatın her sahasında gözetilmiş ve uyulması zarurî olarak...

İslam’da Cihad ve İnanç Özgürlüğü

İslam’da Cihad ve İnanç Özgürlüğü

Cihad meselesi Kur’anî yönüyle çok güçlü bir şekilde ortaya konması gereken meselelerdendir; çünkü Kur’an’da savaş ve cihad ile ilgili pek çok ayet vardır ve insan bütün bunları alt alta koyup birlikte okumadıkça mefhumu açıkça ortaya çıkmaz. Bu meselenin inanç özgürlüğüyle ilişkisi vardır. Eğer...