Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları (büyük boy)

Yürürlükteki Tüm Vergi Kanunları (büyük boy)

Kitapta bulunan Konulardan Bazıları Şunlardır:4503 Sayılı Yasa değişiklleri ilâveli G.V.K. K.V.K. V.U.K.- K.D.V. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Savunma San. Destekleme Fonu Fon Kanunu Akaryakıt Tüketim V.K. Belediye Gelirleri Kanunu Damga Vergisi Kanunu Değerli Kağıtlar Kanunu Emlak...

Bankacılık Kanunu Şerhi

Bankacılık Kanunu Şerhi

Bankacılık Kanunu Şerhi isimli bu çalışma çeşitli bankalarda avukatlık, baş hukuk müşavirliği, genel müdür yardımcılığı ve danışmanlık şeklinde yürütülen görevler ile BDDK ve TMSF Başkanlıklarına yapılmış olan danışmanlıklardaki deneyim ve birikimin akademik çalışmalarımla birleştirilmesi sonucunda...

Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat (1999)

Gümrük Kanunu ve İlgili Mevzuat (1999)

Kitapta bulunan Konulardan Bazıları Şunlardır:Gümrük Kanunu Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Gümrük ve İnhisarlar Vekilliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun Gümrük Muhafaza ve Muamele Sınıfı Memurlar Teşkilatı Hakkında Kanunu Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun...

Sendikalar Kanunu

Sendikalar Kanunu

Bu yapıtta, sendikal mevzuat alanındaki temel bir yasanın açıklanması amaçlanmış, bilimsel ve yargısal içtihatların yanı sıra uluslararası sözleşme ve tavsiye karalarına da olabildiğince yer verilmiştir. Kimi hükümlerin önceki yasalardan aynen aktarılması ya da özde aynı olması nedeniyle önemli...

Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanunu

(1997 Değişiklik Eki ile Birlikte) Gerek hukukçular, gerekse işlerini bu kanun hükümlerine göre yürütmek durumunda olanlar, ellerinin altında her an başvuracakları bir kaynak yokluğunun sıkıntısını duymaktadırlar. Bu nedenle, kitap uygulayıcılara içtihatlar ve gerekçeler ışığında mevzuatı da içeren...

Terörle Mücadele Kanunu

Terörle Mücadele Kanunu

Kitapta bulunan Konulardan Bazıları Şunlardır:Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğünün Sınırları ve İnsan Hakları ile İlgili Sözleşmeler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi AGIK Sözleşmesi İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Kişisel Başvuru Hakkı Terörle Mücadele Kanunu ile İlgili Anayasa Mahkemesi...

İcra ve İflas Kanunu (Hukuk Cep Kitapları 9)

İcra ve İflas Kanunu (Hukuk Cep Kitapları 9)

İcra ve İflas Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname / İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği / Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Yeniden Yapılandırılması Yönetmeliği / Mahcuz Malların Muhafaza Edileceği Adalet Bakanlığı Depo ve Garajları Yönetmeliği / İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı...

Borçlar Kanununda Neler Değişti?

Borçlar Kanununda Neler Değişti?

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan Yeni Türk Borçlar Kanunumuz pek çok yenilik ve değişiklik içermektedir. Görülmekte olan davaların büyük bir çoğunluğunun hukuki temelini teşkil eden Borçlar Kanununun, Türk Medeni Kanununun tamamlayıcısı olması ve diğer kanunlarımızla da yakın irtibat...

Entellektüel Sınai Haklar

Entellektüel Sınai Haklar

Kitapta yer alan konular: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım (Entelektüel Sınai Haklar) Entelektüel Sınai Mülkiyet ve Fikri Hukuk Entelektüel Sınai Mülkiyetin Hukuksal Düzeni ve Korunması Entelektüel Sınai Hakların Tesisindeki ve Sürdürülmesindeki Mali Yükümler Entelektüel Sınai Hakların...

Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler)

Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi (Genel Hükümler)

Şerh niteliğine haiz Kitap, Türk Ceza Hukukunda kalıcı bir eser çalışmasının başlangıcını oluşturması amacıyla hazırlanmıştır. Kitapta, Türk Hukukundaki doktriner çalışmalardan azami ölçüde yararlanılması, mevcut ve gelişen içtihatların takibi ve bilimsel bir yöntemle irdelenmesi, esas olarak...