İlim ve Bilim

İlim ve Bilim

İlim, eşyâ ve hâdiselerin bize anlattığı, tekvînî emirlerin, önümüze açıp döktüğü şeylerin hissedilmesi, kavranması ve Yaradan'ın yüce maksatlarının sezilmesi demektir. Eşyaya hükmetme mevkiinde yaratılan insan; görecek, okuyacak; sezecek ve öğrenecektir. Öğrendikten sonra da hâdiselere sözünü...

Hz. Peygamber ve İlim

Hz. Peygamber ve İlim

"Gerçek ilim, sahibini imana götürür. Hakiki iman da ilme kapı açar, imkan tanır.Şu halde ilimle iman birbirlerini destekleyen iki kardeştirler.İslam, imanın gölgesinde ve yüce hizmetinde olan bir ilmi ister. İlk inen ayetiyle Kur'an bu gerçeğe şu şekilde işaret etmektedir:"Seni yaratan Rabbinin...

Akaid Risaleleri Kabirler, Bid'atler ve Ölümü Hatırlama

Akaid Risaleleri Kabirler, Bid'atler ve Ölümü Hatırlama

Gayemiz:* Yüce Kur'an'a ve sahih sünnet'e dönmek. Kur'an ve sünneti bu ümmetin selefinin (sahabe-tabiün-etbauttabin) anladıkları ölçülerle anlamak, hayatın her sahasına Kur'an ve Sünneti hakim kılmak. Bu konuda Allahü Teala'nın şu ayeti bize yol göstermektedir: "Hidayet kendisine tebliğ edildikten...

İslam Akaidi

İslam Akaidi

Kur'an ve sünnet ışığında bir müslümanda olması gereken akidenin olmazsa olmazını bu kitapta bulmak mümkün..

Otuzüç Pencere / cep boy (kod:526)

Otuzüç Pencere / cep boy (kod:526)

Şu Otuzüç Pencereli olan Otuzüçüncü Mektub, îmanı olmayanı İnşaallah îmana getirir. İmanı zaif olanın îmanını kuvvetleştirir. İmanı kavi ve taklidî olanın îmanını tahkiki yapar. İmanı tahkiki olanın îmanını genişlendirir. İmanı geniş olana bütün kemalât-ı hakikiyenin medarı ve esası olan...

Akaid Meseleleri Üzerine Notlar

Akaid Meseleleri Üzerine Notlar

Selef-Halef Ayrılığında Akaid Meseleleri Üzerine Notlar"Şüphesiz ki Allah’ın varlığının, zatının ve sıfatlarının taalluk ettiği akâid meseleleri, İslam dininin en önemli konusudur. İslamî ilimlerin en şereflisi tevhid ilmi olduğu gibi, cihat mertebelerinin en üstünü de tevhidi difa etmek, onu şirk...

Tevhid & Kur'an ve Kainat Ayetleri Işığında

Tevhid & Kur'an ve Kainat Ayetleri Işığında

Müslümanların temel problemlerinin ekonomik veya siyasal olmaktan çok, inanç zaafından kaynaklandığına inanmaktayız. Zira, akidenin hem ekonomi hem de yönetim üzerinde olumlu veya olumsuz etkisi muhakkaktır. Çünkü inancın ruhu ve esası tevhiddir. Sağlam ve kabul bir inanç tevhid ile gerçekleşir....

İnsan ve Sırları 1

İnsan ve Sırları 1

Büyük bir kısmıyla 1984 yılı içinde banda alınan sohbetlerimizin çözümüyle oluşan bu kitabın, konuları itibariyle düzeyini oldukça yüksek tutmak mecburiyetinde kaldık. Belki bazı bölümlerini bir kaç defa okumak gerekecek mevzûa adapte olabilmek için. Zirâ genelde hakkında pek az konuşulan konular...

Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar

Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar

“Ehl-i Sünnet Akaidi ve İtikadi Fırkalar” adıyla yayınladığımız bu eser, büyük İslam alimi ve maneviyat önderi Abdülkadir Geylani Hazretlerinin el Gunye li-talibi tariki’l-hak (Hak Yolunun Talipleri İçin Yeterli Olan Kitap) isimli kitabının bir kısmından oluşmaktadır.Eserin orjinali hacimli...