6 - İslamcılık (Ciltli) Modern Türkiye´de Siyasi Düşünce

6 - İslamcılık (Ciltli) Modern Türkiye´de Siyasi Düşünce

Türkiye'ye modern siyasal düşüncelerin ilk olarak İslamcılık kapısından girdiğini söyleyebiliriz.Bu açıdan islamcılığın, Türkiye'de siyasal yelpazenin koordinat sisteminin ve "sağ-sol" ekseninin özgül içeriği bakımından da, bu ekseni yatay kesen kimi olguları açıklamak bakımından da, özel bir önemi...

Unutulmaz Gözyaşları

Unutulmaz Gözyaşları

Türklerdeki milli duygu ve şuurun tarihi gelenek ve kültürün, daima heyecan ve ümitle yaşayacağını dile getiren C.S. Kırımer ebedi kaabiliyeti, ruhi inceliği ve milli aşkı ile süslediği ebedi ve tarihi hikayeler de yazmıştır.Hayatını Kırım ve Türklük davasına vakfeden Cafer Seydahmed Kırımer 3 Nisan...

Faşizm ve Burjuva Demokrasisi

Faşizm ve Burjuva Demokrasisi

Faşizm ve Burjuva Demokrasisi, Türkiye devrimci hareketinde giderek azan teorik çalışma boşluğunu giderme yönünde önemli bir adım olmasının yanında, burjuvazinin isterik 'Marksizm öldü' çığlıklarına karşı, yaratıcı, Canlı Marksizm'in dimdik ayakta olduğunun güzel bir örneğidir. Faşizm ve Burjuva...

Anarşizm ve Sosyalizm

Anarşizm ve Sosyalizm

Otoriteye olan inanç Tanrıya olan inanç kadar ilkel ve evrenseldir. İnsanlar her zaman toplumlar olarak bir araya gelse bir hükümetin başlangıcı olan otorite vardır. Eski zamanlarda insanlar kendilerine Otorite nedir? En iyi hükümet şekli nedir? Diye sordular. Ve bu soruların cevapları boşuna...

Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi

Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi

Gerek Türkçülüğün doğuşu ve gelişmesi, gerekse bu fikir cereyanının, bu ideolojinin, Yusuf Akçura ve Ziya Gökalp gibi büyük şahsiyetlerini, bu cereyanın onlardan sonraki faal şahıslarını incelemek maksadıyle dünyada birçok kitap yazılmıştır. Bu eserler Türkiye'de, Batı'da ve SSCB'nde...

Teori ve Pratiğin Aynasında Sosyalizme Yeniden Bakmak

Teori ve Pratiğin Aynasında Sosyalizme Yeniden Bakmak

“Hatalarımızı düşmandan gizlememeliyiz. Bundan korkan kimse devrimci değildir.” LeninHegel diyor ki, “tarih bir şeyi hazmetmeden önce birkaç kez tekrarlar.” İnsanlık tarihine baktığımızda bu yargının oldukça gerçekçi olduğunu görebiliriz. Hemen tüm toplumsal sistemler hakim hale gelene kadar bir...

Sosyalizm Öldü Mü? & Sosyalizmi Yeniden Okumak ve Anlamak

Sosyalizm Öldü Mü? & Sosyalizmi Yeniden Okumak ve Anlamak

Sosyalizmin uygulamasından ders çıkarmak, özellikle bugünkü kapitalist-emperyalist yapıdaki çıkmazlar, sürekli krizler, dünya servetinin bir avuç zengin şirketin elinde yoğunlaşması, yolsuzluklar, haksızlıklar, karanlık ve açgözlü uygulamalar, çiğnenen insan hakları ve acımasız sömürüler, savaşlar,...

Sabah Yıldızı & Gerçeküstücülük ve Marksizm

Sabah Yıldızı & Gerçeküstücülük ve Marksizm

Gerçeküstücülük hiçbir zaman bir edebiyat ekolü veya bir sanatçı topluluğu olmamıştır, olmayacaktır. O tam anlamıyla ruhun bir isyan hareketi ve dünyayı yeniden büyülemeye dönük kesinlikle yıkıcı bir girişimdir. Yani, insan yaşamının kalbine burjuva medeniyeti tarafından silinen “büyülü” uğrakları...

Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl İçtihat ve Siyaset

Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl İçtihat ve Siyaset

Çağın en saçma modası, milliyetçiliğin tarihî kategori olduğu görüşüdür.Milliyetçilik ne tarihî kategori ne de muhayyeldir.İnsanın birlikte yaşama arzusunun ve var olma iradesinin gereğidir.Değişen “dünya-dil sistemlerine” göre aidiyet ve mensubiyet biçimi değişmiştir. Fakat millet olgusu, içtimai...

Toplumun Siyaseti

Toplumun Siyaseti

‘Toplumun Siyaseti’ konu başlıklı bu yapıtta, Politik Sosyolojinin ilgi alanına giren merkezi prob-lemler; moral, etik, demokrasi, güç, kamuoyu, dünya toplumu, sosyal hareketler ve örgütler sistem analizi temelinde derinlemesine ele alınmaktadır.Ağırlığını Niklas Luhmann’ın Politik Sosyolojisi...