Pragmatizm Versus Post-Marksizm

Pragmatizm Versus Post-Marksizm

20. yüzyılın özellikle ikinci yarısından sonra toplumsal, siyasal ve kültürel alanda vuku bulan bir takım gelişmeler, toplumsal kuralların normatifliğinin sorgulanmasına ve onların artık işlevsellikleri ekseninde değerlendirildiği bir sürecin doğmasına yol açmıştır. Böylesi bir ortamda felsefenin...

Alman İdeolojisi

Alman İdeolojisi

“Alman İdeolojisi”, Marx ve Engels’in kendi görüş açılarıyla “Alman felsefesinin ideolojik bütün tarzları” arasındaki uzlaşmaz farklılığı göstermek üzere, birlikte giriştikleri zorlu bir çalışmanın sonucu olarak doğmuştur.Marksizmin kuruluşunun ilk yapıtaşları bu çalışma sırasında temele konmuş;...

Kitabü’t-Tedbirati’s-Sultaniyye Fi Siyaseti’s-Sına‘Ati’l-Harbiyye Harp Sanatı Taktikleri + Ahşap Ayraç - Osmanlı Desen + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli

Kitabü’t-Tedbirati’s-Sultaniyye Fi Siyaseti’s-Sına‘Ati’l-Harbiyye Harp Sanatı Taktikleri + Ahşap Ayraç - Osmanlı Desen + Ahşap Ayraç - Lale - Rölyef Cevizli

Memlüklü kumandanı İbn Menglî tarafından kaleme alınan Kitâbü’t-Tedbîrâti’s-Sultâniyye fî Siyâseti’s-Sınâ‘ati’l-Harbiyye adlı eser genel olarak savaş sanatı ve taktikleri konusunda muhtasar olarak hazırlanmış bir eser olup muhtelif türde savaş taktikleri, savaşa hazırlık konuları, kale ve tabya...

Komünist Hipotez

Komünist Hipotez

"Komünist Hipotez insanlığın geleceğinin evrensel bir kapitalizm egemenliğine ve ona eşlik eden korkunç eşitsizliğe, iş bölümüne ve iktidarı çok dar bir oligarşi ile paylaşan devlet odaklı "demokrasi"ye mahkum olmaması demektir.""Devrimciler dağınık ve örgütleri zayıf, gençliğin büyük bir kısmı...

Doğu-Batı İkilemi Bağlamında El Cezire

Doğu-Batı İkilemi Bağlamında El Cezire

Muhtemelen, bugüne değin, Arap (İslami Doğu) dünyasında gerçekleşen –Arapların “söylem düşkünü” olarak yer aldığı savaşlar dışında- neredeyse hiçbir olay, dünyanın en büyük ikinci Amerikan Üssü’nün yer aldığı, küçük Körfez ülkesi Katar’dan yayın yapan haber kanalı El Cezire’den daha fazla ilgiye...

Özgürlük Yolu

Özgürlük Yolu

“Özgürlük Yolu”, Russell’ın siyaset alanındaki en önemli eserlerindendir. Öğretici bir içeriğe ve geleceğe dönük öngörüleriyle yol gösterici bir niteliğe sahiptir.İlk kısım, çağımızın başlıca özgürlükçü-eşitlikçi öğretilerini tanıtır: Sosyalizmin, anarşizmin ve sendikalizmin çıkış noktalarını ve...

Şer’i Siyaset

Şer’i Siyaset

Bilim insanı ve İslâm filozofu Nâsirüddîn Tûsî’nin; Tevellâ ve Teberrâ, Matlûbu’l-Müminîn, 16. yüzyıl Osmanlısının mümtaz simalarından Dede Cöngî'nin es-Siyâsetü'ş-Şer'iyye adlı kitabı, Osmanlı siyaset teori ve pratiği üzerinde bir taraftan en etkili, diğer taraftan en temsil edici eserlerin başında...

Hobbes ve Cumhuriyetçi Özgürlük

Hobbes ve Cumhuriyetçi Özgürlük

Dünyanın yaşayan en önemli tarihçilerinden biri olduğu kabul edilen Quentin Skinner, insan özgürlüğünün doğasına dair iki rakip teoriden söz ediyor bu çalışmasında. İlki, Rönesans İtalyası’nda boy veren, Roma kökenli cumhuriyetçilik geleneğidir. Diğeri ise Hobbes’un başını çektiği ve bugün hâlâ...