Kitabü't-Tasavvuf Mesnevi'den Hikmetler

Kitabü't-Tasavvuf Mesnevi'den Hikmetler

Kitabü’t-Tasavvuf, Şemseddin Yeşil Efendi Hazretlerinin 1950’li senelerde yazdığı mühim eserlerden biridir. Bu eserde: Zahiri ilim sahibi Ulema-i Kiram ile Sofiye hazeratının görüşlerine ayrı ayrı yer verilmiştir. İslam öncesi dinlerdeki Tasavvuf ve Hikmet anlayışı ile İslami Tasavvuf inceden inceye...

Tur’daki Ateş & Hallac-I Mansur’un Hayatı ve Düşünceleri

Tur’daki Ateş & Hallac-I Mansur’un Hayatı ve Düşünceleri

Ey miskin Hallâc’ı kendi kuşatma halkalarında daraltıp sı­kan benlikler, dökülün varlığımdan, çekip gidin yanımdan, uzakla­şın benden! Siz Hallâc’ı hep istediğiniz şekle ve renge soktu­nuz. Ben şimdi bu hayretyapraklarında kendinizi sarıp sarmaladı­ğınız perdeleri yırtıyorum; sizi perdesiz bir...

Yüz Basamak

Yüz Basamak

Sufilik, Sultan’a yapılan yolculuğun ilmidir.Sufi evrenseldir. Evrenin hakikatinin berrak bir tecellisine yer açabilmek için nefsinin izlerini azaltmış, yok etmiştir. Kozmosu sarıp sarmalamış, silip öteye geçmiştir.Sufi “Allah” demiştir.Sufinin görevi başlangıçtaki sonu fark etmek,sondaki başlangıcı...

Allah Yolunda Adım Adım

Allah Yolunda Adım Adım

Nefis düşmandır. Düşmana güvenilmez. Nefis, düşmanların en azılısıdır. Nebiyyi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Senin düşmanlarının en azılısı iki yanın arasında taşıdığın nefsindir."Şunu söyleyen de ne güzel söylemiştir: "Nefsinin kötülüklerinden sakın. Başına açacağı...

Muhammed İkbal'in Tasavvufi Düşüncesi

Muhammed İkbal'in Tasavvufi Düşüncesi

Birçok araştırmaya konu olan, İkbal’in her nedense tasavvufî düşünce dünyasına yeteri kadar değinilmemiştir. Oysa İkbal’in dehası tasavvuf geleneğinden beslenir. İkbal’in tasavvufî yönünü ele alan kitap, bir giriş ve iki ana bölümden oluşuyor. İkbal’in Kişilik Tahliliİkbal, eserleri birçok dünya...

Erenlerin Nefesi & Alevi Bektaşi Klasiklerinden Seçmeler

Erenlerin Nefesi & Alevi Bektaşi Klasiklerinden Seçmeler

İnsanları Hak ve hakîkatla buluşturmayı, nefisleri eğitmeyi, kalpleri temizlemeyi, ruhları yüceltmeyi meslek ve meşreb edinen Alevîlik Bektâşîlik; Ehl-i Beyt’in Hızır çeşmesinden beslenen tasavvufî ve irfânî bir yoldur. Gönül ve rızâ şehirlerindeki inci ve mercanları nefes ve nutuklarıyla ulaştıran...

Dergah Eşiği & Hz.Mevlana'nın Bütün Eserlerinden Seçmeler

Dergah Eşiği & Hz.Mevlana'nın Bütün Eserlerinden Seçmeler

13. asırda yaşamış bir İslâm âlimi olan Mevlâna Celâleddin Rumî, hoşgörüsü, yaklaşımı ve sevgisi ile tüm insanlığa örnek teşkil etmiş, yazdıkları ve söyledikleriyle yüzyıllar ötesine ulaşabilmiş mümtaz şahsiyetlerden biridir. O her dilden, her dinden, her renkten insanı kucaklamasını bilmiş,...

Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım

Türk Tasavvuf Düşüncesinde Metaforik Anlatım

Leylek bina yapmağa, cem eymeşi çamırıDurna düzer kabaktan, hammamcılık zamiriKartal kadılık almış, saksağan muhzır olmuşKurbağa yeşil giymiş, eydür benem emiriKuzgun karpuz eylemiş, bir ardıcın başınaÇıkmış bir su boğası, uğurlayıp kemiriDerdik kavak yaprağın, kaftan edip giymeğeSırtında kara keçe,...

İnsan ve Tasavvuf

İnsan ve Tasavvuf

Sufiler hep şunu söylerler: Anki küned be-hod küned, gerheme nık ü bed. (Eden kendine eder, ister iyi ister kötü)Herkesin nefsine şöyle hitab etmesi gerekir: Kendini bil, Kendine gel, Kendini bilen Rabbını bilmiş olur. Kendini bilmek ve kendine gelmek kolay bir iş değildir. Bunun önünde büyük...

Yeni Türk Şiirinde Hacı Bektaş-ı Veli Okulu ve Misyonu

Yeni Türk Şiirinde Hacı Bektaş-ı Veli Okulu ve Misyonu

Hacı Bektaş-ı Veli, resmi tarih ve ideoloji tarafından hümanizm teraneleriyle devletleştirilmek istenmektedir.Her şeyin özelleştirildiği gibi dönemde Hacı Bektaş-ı Veli gibi karizmatik bir şahsiyetin devletleştirilmeye çalışılması oldukça anlamlıdır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin devletleştirilmesi,...

Tarikatlarda Dini Musikinin Yeri ve Önemi

Tarikatlarda Dini Musikinin Yeri ve Önemi

Tarikatlarda musiki Allah (cc)’a daha fazla yakınlaşmak amacıyla kullanılmış ve böylece gerçek sevgiliye kavuşma ümidi canlı tutulmuştur. Özellikle cehri zikir yapılan tarikatlarda musiki, XIII. yüzyıldan itibaren vurmalı ve üflemeli çalgılar eşliğindeicra edilmiştir.Eserde, çeşitli tarikatlarda...